ECDAD

EMET CEVİZDERE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

ADI VE MERKEZİ

MADDE 1.

DERNEĞİN ADI: ECDAD Emet Ceviz Dere Araştırma Derneğidir.

Aşağıdaki maddelerde ECDAD Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği kısaca Dernek adı ile anılmıştır.

DERNEĞİN MERKEZİ: EMET

DERNEĞİN ŞUBESİ

MADDE 2.

Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararı ile şube açabilir. Bu amaçla Dernek Genel Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri;

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.        Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10dan fazla veya toplam üye sayısı 20 den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar

AMACI

MADDE 3.

Derneğin amacı; Emet ve ülke tarihi, kültürü ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, özellikle Emet’in Kurtuluş Savaşında oynadığı önemli rolü belirleyen araştırmalar yapmak, İlçenin tarihindeki önemli kişilerin anılarını yaşatmak, onları ölümsüz kılacak çalışmalar gerçekleştirmek, tüm bu çalışmaları basın-yayın organları vasıtası ile yaymak, İlçenin hak ettiğine inandığımız GAZİ unvanının ve İstiklâl Madalyası’nın alınması için her platformda çaba sarf etmek, Emet ve çevresindeki şehitlikleri korumak, şehit ve gazi aileleri ile dayanışma içinde olmak, Genç nesillere milliyetçilik duygularını aşılamak, güzel Türkiye’mizin bölünmez bir bütün olduğunu öğretmek.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 4.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

-Emet ve ülke tarihi, kültürü ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapar.

-Emet’in Kurtuluş Savaşında oynadığı önemli rolü belirleyen araştırmalar yapar, İlçenin tarihindeki önemli kişilerin anılarını yaşatmak ve onları ölümsüz kılmak için çalışmalar gerçekleştirir, tüm bu çalışmaları basın-yayın organları vasıtası ile yaymaya çalışır.

– İlçenin hak ettiğine inandığımız GAZİ unvanının ve İstiklâl Madalyası’nın alınması için her platformda çaba sarf eder, bu konu ile ilgili TBMM de çalışma yapılmasını sağlar, bu konuda çalışma yapacaklara destek verir.

-Emet ve çevresindeki şehit ve gazi ailelerini korur, şehit ve gazi ailelerine okul, toplu taşıt ve sağlık ve benzeri hizmetlerde kolaylık ve indirim sağlar, mağdur gençlere evlilik yardımı yapar, alışveriş yerlerinde indirimli kart uygulaması sağlar, Okul, hastane, gibi kamu kuruluşlarında ve askeri okullarda şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına boş kontenjan imkânı sağlar.

-Şehitlikler tanzim eder, buraların çevre düzenlemesini, bakımını ve korunmasını sağlar.

-Dini ve Milli bayramlarda, özel gün ve haftalarda şehit ve gazi ailelerini toplu olarak ziyaret eder, hediyeler verir, onlara sahip çıkar.

-Şehit ve Gazi ailelerini bir araya getirir, sorunlarının çözümünde yardımcı olur, yemekli toplantılar başta olmak üzere her türlü organizasyonlarında onlara yardımcı olur.

-Emet İlçe merkezine 10 km. mesafede bulunan Ceviz Deresi ve Ceviz Dere Şehitler Anıtına yürüyüş ve konvoy düzenler, kurtuluş etkinliklerinde aktif görev alır, bununla ilgili her türlü organizasyonu düzenler ve düzenlenecek her türlü organizasyona yardımcı olur.

-Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

-Yurt içinde konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, konser, kermes, sergi, şenlik, müsamere, balo, defile, kokteyl, tiyatro, piyango, yemekli toplantı ve spor yarışmaları vb. sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenler ya da düzenletir.

-Amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; gerekli arsa, bina, kulüp, lokal, dershane, etüt merkezi, kamp, huzurevi, yurt, pansiyon, sosyal tesisler gibi sosyal ve sportif özellikte her türlü taşınmaz mallar ile araçlar satın alır, satar, işletir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere bu mallar üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifaki, kira, şufa gibi haklar iktisap tesis, terkin ve fek eder; bu amaçla her türlü inşaat yaptırır; her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır, borçlanır, kredi alır.

– Broşür, katalog, albüm, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar, dağıtır, satar, bunlarla ilgili telif ücreti öder, arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, bunlar için yarışma açar, sonucunu uygular, amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda İnternet, kablo, radyo ve televizyon ile yeni teknolojilerden yararlanan diğer iletişim imkânlarını kullanır.

-Gerekli izinleri almak kaydıyla radyo ve televizyon kurar, web sayfası oluşturur.

– Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunur.

– Dernek kuruluş amacına ve ülke yararına uygun her türlü çalışmayı özendirir, bilimsel çalışma ve projelere destek sağlar. Bu çalışmalar için sponsor olur. Kendi yapacağı faaliyetler için de sponsor bulur.

-Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

-Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

-Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak ayni ve nakdi bağış ve yardım alır; yardım sandığı kurar; bağış ve yardımda bulunur, burs verir, başarılı olanlara ödül verir, bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapar.

-Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

-Amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olur, gerekli izinleri almak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunur ve amacına uygun organizasyonlara üye olur.

-Emet ve çevresinin güzelleştirilmesi ile ilgili gerekli izinlerini alarak çevre düzenlemelerine katılır, çevre ile ilgili yarışma düzenler, proje hazırlar, bunlarla ilgili ücret öder.

-Sigarayla mücadele kampanyaları düzenler, kampanyaları destekler. Madde bağımlılığı ile ilgili eğitici faaliyetler ve rehabilite hizmetleri uygular.

-Afiş, broşür, ilan hazırlar, dağıtır, satar, yarışma düzenler, proje hazırlar, bunlarla ilgili ücret öder.

-Turizm faaliyetlerinde bulunur, tanıtıcı kampanyalar düzenler, konaklama ve rehberlik hizmetleri sunacak işletmeler açar. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

Dernek bu faaliyetlerini yaparken gerekli mercilerden izin almak zorundadır.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5.

Derneğin amblemi aşağıdaki gibidir.

Logo ecdad.org.tr

Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz, kullanılamaz.

II. BÖLÜM

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 6.

Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır:

Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır:

6.1. Asil Üye

Asil üye dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Asil üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidatlarını zamanında ödemeyi, Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

6.2. Onur Üyesi

Türkiye’ye bilimsel ve kültürel alanlarda ya da Derneğe amaç ve çalışma konularında belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişiler, Emet in sorunlarının çözülmesine destek veren kişiler, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Dernek Başkanlığını en az iki dönem yapanlar, isterlerse şehitlerimizin birinci derece yakınları ve gazilerimiz Yönetim Kurulunun onayı ile Onursal (Fahri) Üyeliğine kabul edilebilirler.

Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak Dernek organlarına seçilme ve seçme haklarına sahip değildirler. Kendilerinden yıllık aidatlar alınmaz.

6.3 Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. maddesi ile Türk Medeni Kanununun 64. maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğe üye olabilir.

6.4. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip oldukları takdirde üye alınabilirler.

6.5. Dernek aidat ve istifade paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

ASİL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 7.

Asil üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1. Aday, dernek amaçlarını ve tüzüğünü kabul ettiğine ilişkin imzalı dilekçesi ve ekleri ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurur.

7.2. Başvuru, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde, gerekli araştırma ve inceleme yapılarak Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür ve kabul ya da reddedildiğine ilişkin cevap gerekçeleri ile birlikte adaya gönderilir.

7.3. Üyeliğe kabulü bildiren yazıda 15 (on beş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.

7.4. Asil üyeliğe kabul için ödenmesi gereken giriş aidatı ve Yıllık aidat Her Yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Asil üyeler aidatlarını her takvim yılının ilk altı ayı içinde dernek merkezine ödemekle yükümlüdürler.

7.5. Dernek Üye Defterine kimliği işlenir ve adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra Üye Kimlik Belgesi verilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI

MADDE 8.

8.1. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

8.2. Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle, geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile, üyenin yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları, üyenin bu konudaki yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulu kararının ile tekrar üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Üyeler bu durumda en çok 2 yıl müddetle aidat ödemekten muaf tutulabilirler. Bu süre içinde seçme seçilme haklarını kullanamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9.

Aşağıda gösterilen nedenlerle Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılma yapılabilir:

9.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek.

9.2. Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı haklarında Yönetim Kurulu tarafından üyelikten süresiz çıkarılma cezası verilmiş olmak.

9.3. Bir yıl süre ile aidatını iki yazılı uyarıya rağmen ödememek.

9.4. Derneğin amacına ve tüzüğüne aykırı hareket etmek, derneği amacından saptırma gayreti içinde olmak, Derneğin vakar ve ciddiyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

Üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz, Yönetim Kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde, Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz, takip eden ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

Üyelikten süresiz çıkarılma cezası verilmiş olanlar, isterlerse Genel Kurula yazılı olarak üyeliğe tekrar kabulleri için başvurabilir. Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulda bulunan üyelerin 2/3ünün kabulü ile üyeliğe yeniden alınırlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE 10.

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defterindeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

10.2. Üyelik sıfatı sona eren üyenin mali sorumlulukları, sıfatın sona erme tarihinde biter ve bu tarihe kadar olan aidat ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelik sıfatı sona erenlere, daha önceden yaptığı aidat, katkı payı vb. geri ödenmez.

10.3. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, yararlanma payları veya borçları ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

10.4. Haklarında Disiplin Kurulunca kesin çıkarma kararı verilmiş ve itirazları Genel Kurulca reddedilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.

III. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

MADDE 11.

DERNEK ’in organları aşağıda gösterilmiştir.

11.1. Genel Kurul

11.2. Yönetim Kurulu

11.3. Denetim Kurulu

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

MADDE 12.

Dernek Olağan Genel Kurulu, üç yılda bir nisan ayı içerisinde toplanır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 13.

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

13.1. Genel Kurul toplantısının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve en az 15 (on beş) gün önceden imza mukabili çağrı cetveli veya Gazete İlanı, yöntemlerden bir veya bir kaçı ile davet edilmek suretiyle katılacak üyelere duyurulur.

13.2. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz.

13.3. Olağan Genel Kurul toplantısı, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, ilana uygun olarak, yeter sayı aranmaksızın, katılan üyelerle yapılır. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

13.4.Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde, geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk ilanın yapıldığı gazeteye en az 15 (on beş) gün önceden ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur.

13.5. Geri bırakılan toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 14.

Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

14.1. Genel Kurul Dernek merkezi olan Emet’te, ilan edilen tarih, saat ve yerde toplanır.

14.2. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi ve katılmış ise Hükümet görevlisi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

14.3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağın okuması ile açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan ve iki Kâtip Üyeden oluşan Divan Heyeti seçilir. Divan Heyeti seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

14.4. Genel Kurulda Yönetim Kurulunun hazırladığı ve ilan ettiği gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

14.5. Toplantı sonunda yazmanlar tarafından düzenlenen tutanak Divan Heyetince imzalanır; tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKİLLERİ

MADDE 15.

15.1 Oylama Usulü gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş bir sandığa veya kutuya atılması ile yapılır. Oy verme işlemi bittikten sonra oylar açık olarak sayılır. Oyların eşitliği halinde aday seçiminde kura, öneri kararında bir tur daha oylama yoluna gidilir. Eşitlik yine bozulmamışsa öneri kararında da kura yoluna gidilir.

15.2 Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.3. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği, üyeliğe tekrar kabul ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 16.

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru veya kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafınca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:

-Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

-Denetim Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.

-Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)‘nin aynı konu ile ilgili olarak yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

-Yönetim Kurulunun, yedekler de dahil, çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Denetim Kurulunun alacağı karar.

Dernek üyelerinin beşte birinin veya Denetim Kurulunun yazılı ve imzalı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk hakimi Dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan gündemdeki konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17.

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

-Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

-Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek onaylamak.

-Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek.

-Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak.

-Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak.

-Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

-Derneğin tasfiyesine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

-Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun teşekküllere katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

-Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 18

Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

18.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asil üye ile 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Bu kurula Genel Kurulca asil üyeler arasından seçilen 10 kişiden en çok oyu alan ilk beş üye asil, diğer beş üye yedek üye olur. Yönetim Kurulu seçimlerinde üyeler, seçilmek isteyen veya başkası tarafından önerilen adaylar arasından 5 (beş) adayın ismini oy pusulasına yazarak oy kullanırlar; hazır listeler oy pusulası olarak kullanılmaz. Seçim gizli oy ve açık sayımla yapılır. Süresi biten yönetim kurulunun tekrar seçilmesi mümkündür.

18.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, Denetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından, en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

18.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

18.4. Yönetim Kurulu, en geç beş gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Gizli oyla Başkan, Genel Sekreter ve Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

18.5. Yönetim Kurulu Başkanın ya da Genel Sekreterin çağrısı üzerine ayda en az bir kere olmak üzere olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

18.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Yönetim Kurulu Başkanının oyu iki oy kabul edilir. Fahri üyeliğe kabul için ilgili maddedeki karar yeter sayısı aranır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19.

Yönetim Kurulu Derneği temsil eder. Temsil görevini Yönetim Kurulu adına Başkan, Başkanın olmadığı durumlarda Genel Sekreter yürütür. Genel Sekreter derneğin yazışmalarını, Sayman parasal işlerini yürütür. Özel durumlarda Derneği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen üyeler temsil edebilir. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

-Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak.

-Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

-Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.

-Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu incelemek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile durumuna karar vermek.

-Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

-Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak, il temsilcilerini atamak ve çalışmalarını denetlemek.

-Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek.

-Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek.

-Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.

-Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak.

-Genel Kurul toplantılarında alınan değişiklik içeren kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

-Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, bir sonraki seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

-Genel Kurulun verdiği yetkiyle yıllık üye aidat ve katılma paylarını toplamak.

-Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULU

MADDE 20.

20.1. Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üç yıl için seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu seçimlerinde üyeler, seçilmek isteyen veya başkası tarafından önerilen adaylar arasından 3 (üç) adayın ismini oy pusulasına yazarak oy kullanırlar; hazır listeler oy pusulası olarak kullanılmaz. En çok oy alan üç kişi asil, sonraki üç kişi yedek üye olur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

20.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen beş gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak başkanını seçer.

20.3. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.

20.4. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

-Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.

-Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek.

-Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde 21.

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 22

22.1. Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

22.2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

22.3. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

22.4. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

IV. BÖLÜM

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 23.

Dernek, faaliyetleri Çalışma Grupları aracılığı ile yürütülür. Çalışma Grupları Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde çalışır.

Çalışma Grupları, en fazla iki Yönetim kurulu üyesi ile diğer asil üyeler ile fahri üyelerden ve görüş teatisinde bulunmak üzere davet edilecek Özel Öğretim sektöründe çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve görevlileri, çeşitli devlet görevlileri, üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Grup sözcülüğünü bir Yönetim Kurulu üyesi yapar.

DERNEK GÖREVLİLERİ

MADDE 24.

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.

V. BÖLÜM

GELİR GİDER VE BORÇLANMA HÜKÜMLERİ

MADDE 25.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

26.1. Yıllık Aidat: Dernek asil üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar Genel Kurul tarafından belirlenir.

26.2. Katılma Payı: Derneğin çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup, gönüllü üyelerden tahsil edilir.

26.3. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile faiz gelirleri ve menkul değerler gelirleri.

26.4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, balo, yemek, gezi, fuar, gösteri, konser, kermes, sergi, şenlik, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

26.5. Yurtiçinden alınacak her türlü ayni ve nakdi bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

26.6. Ortaklıklar ve kendi kurduğu iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.

26.7. Diğer gelirler.

SANDIK KURMA

MADDE 27.

Dernek, yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 28

Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

28.1. Dernek gelirleri, ilgili bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde sözleşmeli matbaa ve basımevleri tarafından basılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

28.2 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

28.3. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 29

-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin yıllar itibari haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

VI. BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 30

Tüzük değişikliği Genel Kurul tarafından yapılır. Tüzük değişikliği üye tam sayısının 1/3nün yazılı önerisi üzerine görüşülür ve Genel Kurula katılanların 2/3ünün onayı ile gerçekleştirilmiş olur.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 31

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3üdür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları replika saat rolex paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 32

Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

İÇ YÖNETMELİK
Madde 33.

Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 34

Bu Tüzük dernekler kütüğüne kaydı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 35

Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 36

İlk Genel Kurul toplanıncaya kadar dernek işlerini yürütmek üzere kurucular tarafından aşağıda

İsimleri yazılan üyeler geçici yönetim kurulu olarak görevlendirilmişlerdir:

Ali DUYAN Mehmet, Hatice Oğlu

Geçici Yön. Kurulu Bşk. Emet 02/03/1962 Doğumlu

(Öğretmen Emet Sağlık Meslek Lisesi)

(Uyruğu: TC )

Hasan KIRLI Hüsnü, Saide Oğlu

Geçici Yön. Kur. II Başkan Emet 16/08/1962 Doğumlu

(Avukat)

(Uyruğu: TC )

MEHMET UZUN Ali Rıza, Rabia Oğlu

Geç. Yön. Kurulu Muh. Üye Emet 29/03/1973 Doğumlu

(Serbest Muh. Mali Müşavir)

Süleyman ÖZSU Hüseyin, Hasibe Oğlu

Geçici Yön. Kurulu Sek. Emet 03/05/1972 Doğumlu

(Öğretmen Emet Anadolu Lisesi)

(Uyruğu: TC )

Hasan Fehmi TEKİN Mustafa, Ayşe Oğlu

Geçici Yön. Kurulu Üyesi Emet 01/05/1963 Doğumlu

(Öğretmen Emet Sağlık Meslek Lisesi)

(Uyruğu: TC )